Het dient echter in zijn verschillende graden en toestanden beschouwd te worden.

In zijn diepste essentie is het een abstractie, een potentialiteit, Moeder-Vader. Het is zowel immanent als transcendent. We spreken over abstracte en concrete Ruimte.

Doorheen de geschiedenis hebben filosofen nagedacht over ruimte.
Maar nergens is het zo omvattend en veelbetekenend als in de esoterische wijsbegeerte.
Het is meer dan louter een subjectief gegeven. Er is niets waarbij Ruimte kan worden uitgesloten.
Probeer maar eens aan iets te denken dat ruimte uitsluit.
Dat is onmogelijk. Ruimte bestaat zelfs waar er schijnbaar niets is.
En of het universum een absolute leegte dan wel een overvloedig Pleroma is, Ruimte bestaat. 

Ruimte is ook datgene wat de mens van kleingeestigheid, verkrampt denken en voelen, egocentrisme, enz. kan bevrijden.
Ruimte opzoeken in de vorm van natuur, stilte, enz. werkt helend en heeft een gunstige invloed op het denken.

In De Stem van de Stilte (p. 28) lezen we dan ook:

'De zaden der Wijsheid kunnen niet kiemen en groeien in ruimte zonder lucht. Om te leven en ervaring te oogsten heeft het denkvermogen breedte en diepte nodig en aanknopingspunten om het naar de Diamanten Ziel te trekken'..
7 januari : De Goddelijkheid van de Ruimte

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be